Sampension Livsforsikring A/S

Sampension Livsforsikring A/S er moderselskab i Sampension-koncernen.

Det repræsentative demokrati er et vigtigt kendetegn for Sampension Livsforsikring A/S. Den demokratiske indflydelse er affødt af, at lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer er demokratisk opbygget. Hver part ejer halvdelen af aktiekapitalen i selskabet, og den ligelige fordeling betyder, at både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer har stor indflydelse i bestyrelsen.

Sampension Livsforsikring A/S' besluttende organer består af en generalforsamling, et repræsentantskab og en bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra aktionærerne, dvs. de overenskomstparter, der står bag pensionsordningerne.

Der udpeges tre medlemmer fra arbejdsgiverside og fire fra lønmodtagerside - til gengæld er det altid arbejdsgiversiden, der udpeger formanden. Derudover vælges to medlemmer, som er indstillet af bestyrelsen samt fem medarbejderrepræsentanter. 

Bestyrelsesmedlemmer - Sampension Livsforsikring A/S

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

I overensstemmelse med kravene i revisionsloven i virksomheder af interesse for offentligheden har bestyrelsen i Sampension Livsforsikring A/S (Sampension) nedsat et særskilt revisions- & risikoudvalg (udvalget).

Læs mere

Vedtægter

Sampension Livsforsikring A/S' vedtægter indeholder blandt andet informationer om selskabets formål samt retningslinjer for generalforsamling og repræsentantskab. Den fulde ordlyd af vedtægterne kan ses herunder. Vedtægterne er sidst ændret og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2019.
Du kan læse vedtægterne her.

Sampensions overordnede lønpolitik

Bestyrelsen for Sampension Livsforsikring A/S har udformet en lønpolitik i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed.

Aflønningsprincipperne i Sampension har til formål at sikre, at ledelse og medarbejdere i Sampension honoreres på en sådan måde, at selskabets forretningsmæssige og langsigtede strategiske mål understøttes bedst muligt.

Aflønningsforholdene afspejler og understøtter, at Sampension til stadighed formår at rekruttere og fastholde en kompetent og ansvarlig ledelse af virksomheden, der fremmer en sund og effektiv risikostyring og ikke motiverer til overdreven risikotagning.

Læs mere om, hvem der er omfattet af lønpolitikken (PDF), vederlag, væsentlige risikotagere mv.

Vederlag til direktion, bestyrelse og væsentlige risikotagere

Læs mere

Aktionærer

Sampension Livsforsikring A/S ejes af organisationerne bag pensionsordningerne. Aktiekapitalen er på 800.000 kroner.

Læs mere