Arrow Left
Ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer

Vores politik for ansvarlige investeringer har tre fokusområder: Investeringernes sociale indvirkning, god selskabsledelse i virksomhederne og virksomhedernes miljø- og klimamæssige aftryk.

Senest har bestyrelserne i Sampension-fællesskabet (herefter Sampension) besluttet at opprioritere hensynet til investeringernes klimamæssige påvirkning i politik og retningslinjer, ligesom dialogprogrammet med børsnoterede virksomheder er forstærket.

Sampensions investeringer skal tilrettelægges, så de er samfundsmæssigt og klima- og miljømæssigt ansvarlige og med henblik på at beskytte Sampensions omdømme.

Fokus på investeringernes miljø- og klimamæssige aftryk, sociale indvirkning og god selskabsledelse er risikoformildende og understøtter dermed et langsigtet konkurrencedygtigt afkast.

Politikken er forankret i bestyrelserne for de pensionsvirksomheder, som Sampension Administrationsselskab A/S administrerer – det drejer sig om Sampension Liv, ISP Pension, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. De drøfter og beslutter mindst en gang årligt politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Bestyrelserne har valgt en fælles politik og retningslinjer, hvilket også giver størst mulig investeringsmæssig synergi i fællesskabet til fordel for medlemmer og kunder. Politikken gælder for investeringer generelt og i særlig grad for investeringer, hvor pensionsvirksomheden bliver medejer af et selskab.

Politik baseret på internationale regler og principper

Fundamentet i Sampensions politik for ansvarlige investeringer bygger på følgende internationale retningslinjer, principper og metoder:

  • De 10 grundlæggende principper fra UN Global Compact om bæredygtighed for virksomheder inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
  • De seks principper fra det FN-støttede PRI, Principles for Responsible Investment, der er pejlemærker for investorernes fokus på ansvarlighed i investeringsbeslutningerne og forvaltningen af aktiverne.
  • OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer, der betoner de institutionelle investorers bidrag til overholdelsen af OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.
  • Klimaaftalen COP21, som Sampension støtter op om med fokus på at holde den globale opvarmning under 2 grader.
  • G20-landenes Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Sampension vil blandt andet anvende TCFD’s anbefalede målemetode til at opgøre investeringsporteføljernes klimaaftryk
  • Anbefalingerne om aktivt ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse, som er nedsat af den danske regering.

Endelig er Sampension medlem af et par netværksorganisationer, der primært arbejder med at fremme klimainvesteringer.

Læs hele Sampensions politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab (pdf).

Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab indgår som en integreret del af investeringsstrategien og de enkelte trin i investeringsprocessen.

Sampension forholder sig aktivt til selskaber, der vurderes ikke at agere ansvarligt i forhold til selskabets miljø- og klimamæssige indvirkning, sociale indvirkning og god selskabsledelse, herunder igennem dialog med selskabets ledelse og andre interessenter.

Screening og kritiske dialoger

Børsnoterede selskaber skal overvåges løbende (minimum hvert kvartal). Overvågningen bliver foretaget af et professionelt og uafhængigt screeningselskab, og tager afsæt i FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

Hvor det vurderes, at et selskabs adfærd i væsentlig grad er i strid med Sampensions politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, skal det tages op til overvejelse, om selskabet har handlet uacceptabelt, acceptabelt eller eventuelt skal sættes på en overvågningsliste, mens der foretages yderligere undersøgelser eller indledes en reaktiv dialog med selskabet.

Efter et reaktivt dialogforløb skal selskabets adfærd enten kategoriseres som acceptabel eller uacceptabel. Aktier i uacceptable selskaber tilføjes eksklusionslisten og afhændes. Beslutningen revurderes med maksimalt 3 års interval.

Forbedrende dialoger

Med henblik på at understøtte FN’s Verdensmål skal Sampensions Investeringsafdeling foranledige at der igangsættes såkaldt forbedrende, proaktive dialoger med udvalgte selskaber i porteføljen, hvor det vurderes at de pågældende selskaber ikke i tilstrækkelig grad understøtter FN’s Verdensmål, og med særligt fokus på selskaber der vurderes at præstere dårligere end sammenlignelige selskaber.

Formålet med det forbedrende dialogprogram er at understøtte virksomheders deltagelse i en bæredygtig udvikling. Dialogen tager udgangspunkt i temaer, der understøtter et eller flere specifikke Verdensmål. De temaer, der er valgt af Sampensions Investeringsafdeling, revurderes mindst en gang årligt og forelægges bestyrelsen til orientering.

De proaktive dialoger indledes derfor ikke med en formodning om overtrædelse af nærværende retningslinjer, og i modsætning til de reaktive dialoger vil de proaktive dialoger derfor som udgangspunkt heller ikke lede frem til et beslutningspunkt om hvorvidt de pågældende selskaber skal ekskluderes.

Stemmeafgivelse

Sampension stemmer på generalforsamlinger for de danske OMX C25 selskaber samt stemmer på generalforsamlinger for danske og udenlandske børsnoterede virksomheder, hvor Sampension repræsenterer mere end 3 pct. af stemmerne.

For øvrige børsnoterede selskaber skal Sampensions Investeringsafdeling søge at maksimere sin påvirkning af selskaberne, hvor Sampension kan gøre det sammen med andre institutionelle investorer via netværk som fx UN PRI, og det vedrører dagsordenspunkter, der har høj væsentlighed i forhold til Sampensions politik for ansvarlige investeringer. Dog skal der altid stemmes på generalforsamlinger for selskaber hvor der er en igangværende kritisk dialog.

Unoterede aktier er underlagt de samme retningslinjer som børsnoterede aktier, så den ansvarlige politik inddrages via due diligence-processen og søges implementeret med de nødvendige aftaler med forvaltere.

I porteføljen af direkte ejede ejendomme udlejes ikke til selskaber, der figurerer på eksklusionslisten.

Ligeledes investeres der ikke i internt forvaltede porteføljer i obligationer og gældsandele i selskaber på eksklusionslisten.