Arrow Left
Ansvarlige investeringer

ESG-nøgletal giver sammenlignelighed og gennemsigtighed

Sampension Liv har valgt at støtte pensionsbranchens ønske om en fælles standard og offentliggøre en oversigt over ESG-nøgletal efter vejledningen fra FSR – danske revisorer, Nasdaq og Finansforeningen fra juni 2019.

Sampension Liv koncernen

Enhed

2020

2019

2018

E – Miljødata
CO2-udledning i virksomheden
CO2 scope 1
CO2 scope 2
Energiforbrug
Vedvarende energiandel
Vandforbrug
Ton
Ton
Gigajoule
Pct.
m3
50
225
6.409
67
2.568
73
213
7.315
64
3.290
68
291
7.433
62
2.977
CO2-udledning i den børsnoterede aktieportefølje
Total udledning
Finansieret udledning
Carbon intensitet
Vægtet gennemsnitlige carbon intensitet
Ton/CO2e
Ton/mio. EUR
Ton/mio. EUR
Ton/mio. EUR
1.113.075
159
192
156
1.374.951
225
242
203
-
-
-
-
S - Sociale data
Fuldtidsarbejdsstyrke
Kønsdiversitet alle
Kønsdiversitet ledere
Lønforskelle mænd/kvinder, alle
Lønforskelle mænd/kvinder, ledere
Medarbejderomsætning
Sygefravær
Medarbejdere uden sygedage
Betalte skatter inkl. Pensionsafkastskat
FTE
Pct.
Pct.
Gange
Gange
Pct.
Dage/FTE
Antal
Mio. kr.
317
48
44
1,2
1,2
12,6
3,7
156
2.585
297
49
40
1,3
1,4
14,2
4,7
120
6.346
285
49
36
1,3
1,3
15,2
4,7
103
1.951
G – Ledelsesdata
Bestyrelsens kønsdiversitet
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Pct.
Pct.
Gange
36
91
8,0
36
93
8,3
36
83
8,4

ESG-nøgletallene viser bl.a. følgende:

  • Miljødata og CO2-udledning for virksomheden falder primært grundet corona-pandemien og deraf følgende mindre aktivitet, men har også et iboende fald flere steder.
  • Aktieporteføljens klimaaftryk falder markant. Den gennemsnitlige vægtede carbon intensitet, som anbefales af TCFD til vurdering af porteføljens afledte CO2-udledning, er faldet med 23 % fra 2019 til 2020. Den samlede afledte CO2-udledning fra den børsnoterede aktieportefølje lå i 2020 på 1,1 mio. ton mod 1,4 mio. ton året før.
  • De sociale data viser en høj grad af kønsmæssig lighed i organisationen, herunder en stigende andel af kvindelige ledere til 44 %, hvilket betragtes som ligelig kønsfordeling. Lønforskellen mellem mænd og kvinder på 1,2 gange er udtryk for en ulige kønsfordeling på specialiststillinger, hvor lønnen typisk er højere. Opgørelser viser, at Sampension Administrationsselskab A/S har ligeløn ved sammenlignelige stillinger.
  • Sampension er en god arbejdsplads med et lavt sygefravær, som i gennemsnit har ligget under fem dage pr. år siden 2016. Sygefraværet dykkede yderligere i 2020 som følge af ændret adfærd under corona-pandemien. Hele 156 personer havde ingen sygedage i 2020.
  • Ledelsesdata viser, at bestyrelsen i Sampension Liv har en ligelig fordeling mellem kønnene som defineret i Erhvervsstyrelsens vejledning.
  • I betalte skatter indgår pensionsafkastskat, som afhænger af de enkelte års realiserede investeringsafkast. Det er den væsentligste forklaring på udsvingene. Herudover er betalt A-skat noget mindre i 2020, da betalingen af tre måneders A-skat er udskudt til 2021 pga. regeringens corona hjælpepakker.

ESG-nøgletal definitioner

ESG-vejledningen er suppleret med seks nøgletal, som viser CO2-udledning fra aktieporteføljen, medarbejdere uden sygedage og betalte skatter for bedre at afspejle Sampensions bidrag til omverdenen, og nøgletallet for fastholdelse af kunder er udeladt, da det ikke er retvisende for kundetilfredsheden i et arbejdsmarkedspensionsselskab. Nøgletal er for Sampension Liv på det operationelle niveau og omfatter fx ikke ejendomsselskaber, hvor ejendommene er udlejet til eksterne parter. De sociale data er for datterselskabet Sampension Administrationsselskab, som varetager alle administrative opgaver for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsselskaber samt kapitalforvaltning i bred forstand og anden virksomhed, der er forbundet hermed. Alle medarbejdere i Sampension er ansat i dette selskab.

CO2-udledning i virksomheden

Tal for CO2-udledning følger GHG-protokollen (Green House Gas Protokol), som er en standard for rapportering af drivhusgasemissioner og den mest anerkendte internationale standard. Ifølge GHG-protokollen udarbejdes klimaregnskaber med udgangspunkt i en opdeling mellem direkte og indirekte udledninger. Direkte udledninger er defineret som udledninger fra aktiviteter, som ejes eller kontrolleres af selskabet, mens indirekte udledninger er defineret som udledninger fra aktiviteter, som er afledt af selskabet, men ikke kontrolleres af selskabet.
Datagrundlaget beror på energi, - og forsyningsselskabernes forbrugsopgørelser, samt kørselsregnskab og kilometeropgørelse fra benyttede leasingselskaber og er opgjort for Sampension af Rambøll i december 2020.

Scope 1: Direkte klimagas udledninger fra kilder/aktiviteter, som ejes eller kontrolleres af selskabet, fx transport i selskabets egne/leasede biler. CO2e, for Scope 1 vises i metriske tons/år.

Scope 2: Indirekte klimagas udledninger fra indkøbt energi, fx el, varme og køl, som bruges af selskabet og leveres af ekstern leverandør. CO2e, for Scope 2 vises i metriske tons/år.

Energiforbrug: Det totale energiforbrug for transport, el, og varme, samt energiforbrug fra vedvarende energikilder (solcelleanlæg). Vises som samlet forbrug i GJ/år.

Vedvarende energiandel: Hvor stor en andel af det totale energiforbrug, der stammer fra vedvarende energi. Vises som % af det samlede energiforbrug.

Vandforbrug: Summen af alt forbrugt vand. Forbruget vises som m3/år.

CO2-udledning i den børsnoterede aktieportefølje

Ved måling af CO2 -udledning i investeringsporteføljer anvendes fire mål, som er anbefalet af Taskforce for Climate related Financial Disclosure (TCFD). Beregningerne af aktieporteføljens klimaaftryk er foretaget af Institutional Shareholder Service på vegne af Sampension.

Total udledning fra den børsnoterede aktieportefølje er den absoluttet afledte emission opgjort for scope 1 og 2. Hertil kommer tre grundlæggende beregninger af aktieporteføljens klimaaftryk, som hver især siger noget om, hvor stor udledningen er relativt til enten mængden af investerede midler, omsætningen i virksomhederne og de enkelte investeringers vægt i porteføljen. Finansieret udledning viser udledning pr. investeret mio. EUR, Carbon intensitet viser den ejerandelsvægtede udledning i forhold til den ejerandelsvægtede omsætning, Vægtet gennemsnitlige carbon intensitet viser selskabets udledning i forhold til selskabets omsætning vægtet med, hvor stor en andel selskabet udgør af porteføljen.

Disse udledningsnøgletal beskrives også nærmere i Sampensions klimarapport, der publiceres på hjemmesiden i maj 2021.

Øvrige nøgletal

Ved opgørelse af kønsdiversitet for øvrige ledelseslag defineres en leder, som en person med personaleansvar. Direktionen indgår ikke som en del af nøgletalsberegningen.
Betalte skatter er ikke en del af nøgletalsvejledningen og opgøres som den i året betalte selskabsskat, PAL-skat, moms, lønsumsafgift, arbejdsmarkedsbidrag og kildeskat.