Samfundsansvar 2016

Dette er den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter § 99 a.

Samfundsansvar

Sampension KP Livsforsikring A/S er moderselskab i Sampension koncernen og er ejet af overens-komstparterne på de overenskomstområder, hvor Sampension er valgt som pensionsleverandør. Koncernen består herudover af datterselskabet Sampension Administrationsselskab A/S samt en række øvrige datterselskaber og associerede selskaber. Hertil kommer Arkitekterne Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, der har valgt Sampension Administrationsselskab A/S til at administrerede deres pensionsordninger og investeringsporteføljer. De tre finansielle virksomheder indgår pr. 1. januar 2017 i et forsikringsadministrationsfællesskab etableret i Sampension Administrationsselskab A/S, der varetager virksomhedernes samtlige aktiviteter vedrørende pensions- og forsikringsadministration samt investeringsforvaltning.

Sampension KP Livsforsikringsselskab A/S har cirka 280.000 kunder med obligatoriske ordninger inden for den kommunale og statslige sektor, men også en del privatansatte har deres pensionsordning gennem arbejdsmarkedspensionsordninger og firmapensionsaftaler. Størstedelen af landets kommuner har også valgt at genforsikre deres pensionsforpligtelser for cirka 19.000 tjenestemænd hos Sampension.

Samfundsøkonomisk ansvarlig

Ud over at sikre pensionskundernes økonomiske sikkerhed er Sampension på samfundsniveau – som en del af arbejdsmarkedspensionssystemet – med til at sikre en samfundsøkonomisk bæredygtig udvikling med en god balance mellem offentlige og arbejdsmarkedsforankrede ydelser. Arbejdsmarkedspensionerne indskriver sig som en væsentlig grundpille i den danske model og har siden 1980’erne været medvirkende til den fortsatte udvikling af et sikkert og ansvarligt arbejdsmarked.

Sampension har et ansvar for at forvalte pensionsordningen på en sådan måde, at kundernes interesser varetages bedst muligt. Det gør virksomheden ved at holde fokus på det væsentlige, som gør pensionsordningen mere værd:

 • Lave omkostninger
 • Høje afkast
 • Et fleksibelt pensionsprodukt
 • Personlig kundeservice
 • Helhedsorienterede rådgivningsværktøjer
 • Det er også herigennem, at den bredere samfundsopgave løftes.

Sampensions politik for samfundsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) er derfor tilrettelagt som et ”forretningsdrevet samfundsansvar”, hvor samfundsansvaret søges realiseret gennem virksomhedens forretningsområder. Det er virksomhedens bærende formål at sikre gode pensionsordninger til kunderne, hvilket afspejles ved, at Sampension ikke udbetaler udbytte til ejerne, men hele overskuddet går til kundernes pensionsopsparing.

Ansvarlige investeringer

Sampension er medlem af en række organisationer, der på hver deres måde ønsker at fremme ansvarlige investeringer:

2016: Sampension meldte sig igen ind i den FN støttede organisation PRI (Principles of Responsible Investments). Beslutningen om igen at melde sig ind er taget efter tre års kritisk dialog med bestyrel-sen i PRI. Baggrunden har været utilfredshed med organisationens governance. I perioden, hvor Sam-pension ikke har været medlem af organisationen, har selskabet efterlevet de seks FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, som PRI er baseret på.

2011: Sampension bakker op om IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

2010: Sampension blev en del af CDP – Carbon Disclosure Project, som er en uafhængig, international non-profit organisation, der arbejder for åbenhed og dialog omkring virksomheders klimastrategier og udledning af CO2.

2008: Sampension var med til at stifte Danish Social Investment Forum (DANSIF), som er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med Socially Responsible Investments (SRI) i Danmark.

Ansvarlig investeringspolitik baseret på FN konventioner

Den socialt ansvarlige investeringspolitik er baseret på FN-konventioner om grundlæggende menneskerettigheder. Virksomhederne i porteføljen screenes på baggrund af en række krav om, at virksomhederne ikke anvender ulovligt børnearbejde, respekterer ligestilling uanset køn, race og religion, respekterer den enkeltes ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening, ikke gør brug af tvangsarbejde og modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Sampension investerer derfor i virksomheder, der:

 • ikke anvender børnearbejde
 • respekterer ligestilling uanset køn, race og religion
 • respekterer den enkeltes ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening
 • ikke gør brug af tvangsarbejde
 • modarbejder alle former for korruption.

Endvidere investerer Sampension i virksomheder, der

 • overholder den nationale miljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning, i hvert af de lande, hvor virksomheden opererer
 • respekterer samtlige ILO konventioner omhandlende arbejdsmiljøet. Der eksisterer i øjeblikket flere end 25 konventioner på dette område, omhandlende bl.a. sundhed, sikkerhed, arbejdsti-der og sweatshops
 • tilstræber et renere miljø, blandt andet ved at have fokus på at mindske CO2-udledning og ved at støtte udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.
Sampension investerer derimod ikke i virksomheder:
 • der er omfattet af internationale konventioner, som eksempelvis virksomheder der producerer klyngebomber, anti-personnel miner eller komponenter hertil der på nogen måde er involveret i udvikling og spredning af masseødelæggelsesvåben (kerne-, biologiske og kemiske våben).
 • Sampensions investeringer i statsobligationer foretages kun i lande, som ikke er udelukket pga. følgende faktorer internationale sanktioner og forbud fra FN og EU, samt grove krænkelser af menneskerettigheder (med udgangspunkt i UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)). Sampension kan undlade eller udskyde en udelukkelse, hvis den skønnes at ville føre til en væsentligt forværret situation for den almindelige befolkning i staten.

Aktivt ejerskab

Til hjælp med overvågning af og dialog med de mere end 1.600 aktieinvesteringer i porteføljen har Sampension indgået en aftale med EIRIS, som er et af de førende firmaer i verden til at analysere og risikovurdere virksomheder i forhold til etiske aspekter.

EIRIS foretager en scoring på baggrund af en bred vifte af parametre, som har indflydelse på de områder, der indgår i Sampensions investeringspolitik. Hvis denne score slår kraftigt ud på enkelte områder eller samlet afviger signifikant, vurderes det, om selskabet skal forsynes med en såkaldt ”alert” og dermed undersøges nærmere – eventuelt via en dialog med selskabet. Det er naturligvis altid Sampension, der i sidste ende beslutter, om et selskab kan indgå i investeringsporteføljen, om der skal indledes en kritisk dialog (engagement) eller om selskabet skal udelukkes fra Sampensions investeringsunivers (eksklusionslisten).

Siden 2011 til og med 2016 har Sampension bistået af EIRIS indledt kritisk dialog med 200 selskaber, og aktuelt er 103 selskaber ekskluderet fra investeringsuniverset, hvilket er 18 mere end sidste år. Sampension besluttede i 2015 at offentliggøre eksklusionslisten for at øge gennemsigtigheden på området.

Tabel 1 giver et overblik over resultaterne af de 152 dialoger, EIRIS har igangsat på vegne af Sampension. I alt er 106 af dialogerne afsluttet, heraf er 15 dialoger afsluttet siden oktober 2014. 14 forløb er afsluttet med, at virksomheden er blevet ekskluderet fra Sampensions investeringsunivers og 69 forløb er efter en aktiv gensidig dialog endt med, at virksomheden lever op til de krav, der oprindeligt ledte til, at dialogen blev indført.

Tabel 1: Dialoger opstartet af EIRIS for Sampension siden 2011

AntalSvarAfsluttede dialoger med svarAfsluttede dialoger uden svarEksklusionerIgangværende dialogerDialoger i alt
Bestikkelse/
korruption
251943638
Klima-
forandringer
241840
940
Miljø og social ansvarlighed (ESG)1512126335
Menneske-rettigheder16823631
Under-
leverandører
141031832
Vand-
håndtering
15913424
Total10976261636200

Governance

Aktionærer

Sampension KP Livsforsikring A/S er ejet af overenskomstparterne på de overenskomstområder, hvor Sampension er pensionsleverandør. Sampensions aktiekapital på 800.000 kr. er fordelt med den ene halvdel til lønmodtagerorganisationerne og den anden halvdel til arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationerne.

Aktiekapitalen er fordelt på 800 aktier à 1.000 kr. Udbytte til aktionærerne kan i følge Sampensions vedtægter udgøre op til 5 %, dog maksimalt 40.000 kr. Der er ikke udbetalt udbytte siden 2011, da aktionærerne ønsker, at overskuddet kommer kunderne til gode.

Bestyrelse

Sampensions bestyrelse består af repræsentanter for aktionærerne, to bestyrelsesmedlemmer indstillet af bestyrelsen samt repræsentanter for koncernens medarbejdere. Formand er Anker Boye, forhenværende borgmester, og næstformand er Kim Simonsen, forbundsformand i HK Danmark. Bestyrelsen for Sampension KP Livsforsikring A/S var indtil årsskiftet sammenfaldende med bestyrelsen for Sampension Administrationsselskab A/S. Pr. 1. januar 2017 indtrådte Erik Bisgaard Madsen, bestyrelsesformand for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, i bestyrelsen for Sampension Administrationsselskab A/S. Oplysninger om bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt ledelseshverv fremgår af årsrapporten for 2016.

Der har i 2016 været afholdt fem ordinære bestyrelsesmøder samt et skriftligt bestyrelsesmøde og et heldagsseminar.

Revisionsudvalg

Tidligere nationalbankdirektør Torben Nielsen er udpeget som formand for revisionsudvalget og lever gennem erhvervsforløb og uddannelsesmæssig baggrund op til kravene om uafhængighed og kvalifikationer i henhold til reglerne om revisionsudvalg.

Udover Torben Nielsen bestod revisionsudvalget i 2016 af to medlemmer udpeget af bestyrelsen: Anker Boye (bestyrelsesformand) og Johnny Søtrup (bestyrelsesmedlem).

Der har i 2016 været afholdt fire møder i revisionsudvalget.

God selskabsledelse

Sampension arbejder aktivt med god selskabsledelse i overensstemmelse med lovgivningens krav, herunder lov om finansiel virksomhed og selskabsloven. I dette arbejde indgår Pensionsmarkedsrådets "Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner" fra 2004. Endvidere søges inspiration i anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse, som dog ikke finder direkte anvendelse på selskaber i Sampension-koncernen. Sampensions arbejde med god selskabsledelse indebærer bl.a. fokus på følgende områder:

 • Bestyrelsens sammensætning, udvikling af kompetencer og samarbejde med direktionen, der har som mål hele tiden at sikre, at bestyrelse og direktion har de fornødne kompetencer til at varetage den overordnede ledelse og strategi for Sampension. Hertil har bestyrelsen vedtaget en mangfoldighedspolitik, som fremmer en tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.
 • Gennemførelse af en årlig selvevaluering af bestyrelse og direktion, der tager afsæt i selskabets forretningsmodel og risikoprofil, med henblik på at vurdere ledelsens kompetencer og arbejdsform.
 • Med afsæt i resultatet af den årlige selvevaluering fastlægges en efteruddannelsesplan for den samlede bestyrelse og de enkelte bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.
 • Allokering af fornødne personalemæssige og økonomiske ressourcer til løbende at gennemføre tilstrækkelig efteruddannelse af ledelsesmedlemmerne og sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer gennemgår introduktionsforløb.
 • Sikre identifikation og vurdering af den personkreds herunder nøglepersoner, der skal leve op til krav om egnethed og hæderlighed.
 • De nærmere rammer for bestyrelsens arbejde og arbejdsform fastlægges løbende i en forretningsorden og årsplan.
 • Løbende drøftelse, vedtagelse og opfølgning på kort- og langsigtede strategier for virksomheden. Fastlæggelse af strategien sker bl.a. på et årligt strategiseminar for bestyrelse, direktion og selskabets øvrige ledelse.
 • Løbende vurdering af selskabets forretningsmodel og risikoprofil med tilpasning af politikker, retningslinjer til direktionen mv., hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges, herunder rammer og grænser for direktionens beføjelser samt rapporteringspligt til bestyrelsen.
 • Tilpasning af lønpolitikken for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere med henblik på generalforsamlingens godkendelse ved ændringer.
 • Løbende opfølgning og opgørelse af væsentlige risici, solvensbehov, metoder og sikkerhedsniveau mv. samt fastlæggelse af kapitalplan og -nødplan i overensstemmelse med lovgivningen.
 • Stillingtagen til budgetter, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner, selskabets egne overordnede forsikringsforhold mv.
 • Overvågning af risikostyringssystemet og det interne kontrolmiljø.
 • Overvågning og sikring af at formueforvaltning, bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på betryggende måde.
 • Overvågning af at outsourcing og andre væsentlige aktiviteter varetages tilfredsstillende.
 • Overvågning af direktionens varetagelse af opgaverne, herunder at det sker efter bestyrelsens instrukser, og at der gives fyldestgørende information og rapportering til bestyrelsen.
 • Sampension anvender en intern revision ansat af bestyrelsen samt en ekstern revision valgt af gene-ralforsamlingen i overensstemmelse med lovgivningen. Endvidere har bestyrelsen for Sampension KP Livsforsikring A/S ansat en ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med lovgivningen.

Kønssammensætning i ledelsen

Bestyrelsen i Sampension KP Livsforsikring A/S og Sampension Administrationsselskab A/S har opstillet et måltal på mindst 40 % for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen svarende til fire ud af ni valgte medlemmer, eksklusive medarbejdervalgte repræsentanter. Målet er fastsat for en 4-årig periode med henblik på at opfylde målet senest i marts 2017, da der kun sker udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i begrænset omfang i funktionsperioden.

Erhvervsstyrelsen har opdateret deres vejledning på området og indført en mere lempelig fortolkning af, hvornår en kønsfordeling anses for ligelig. Heraf fremgår, at for en bestyrelse med ni repræsentantskabsvalgte medlemmer anses en fordeling mellem kønnene på 1/3-2/3, svarende til henholdsvis tre og seks personer, som en ligelig kønsfordeling. Bestyrelsen bestod ultimo 2016 af tre kvinder og seks mænd. Fremover vil kønsfordelingen blandt de medarbejdervalgte repræsentanter indgå, hvilket også er i tråd med Erhvervsstyrelsens opdaterede vejledning.

Bestyrelsen vil sammen med selskabets ejere arbejde for at fremme lige vilkår for mænd og kvinder i bestyrelsen, herunder at der, så vidt muligt, opstilles både kvindelige og mandlige kandidater med de fornødne kvalifikationer i rekrutteringsprocessen. Samtidig har bestyrelsen i Sampension KP Livsforsikring A/S vedtaget en politik for mangfoldighed, der sætter fokus på at fremme diversitet i kvalifikationer og kompetencer i bred forstand blandt bestyrelsens medlemmer. Dette indgår i bestyrelsens selv-evaluering med henblik på at sikre en dynamisk og bredt sammensat bestyrelse.

Bestyrelsen ønsker en ligelig kønsfordeling i ledende stillinger og har i Sampension Administrationsselskab A/S fastlagt et måltal på mindst 40 % for andelen af det underrepræsenterede køn for ledere med personaleansvar. Ultimo 2016 viste den årlige opfølgning på den kønsmæssige fordeling af ledende stillinger med personaleansvar 27 % kvinder og 73 % mænd, og måltallet er således ikke nået. Der er sket et mindre fald i forhold til 2015, hvor den kønsmæssige fordeling var 29 % kvinder og 71 % mænd. Årsagen er, at der er nedlagt to lederstillinger som led i effektivisering, og det har påvirket en af hvert køn.

Selskabets politik for kønsdiversitet i ledelsen har fokus på at sikre et bredt rekrutteringsgrundlag med lige muligheder for begge køn. Endvidere skal der så vidt muligt være mindst én ansøger af hvert køn blandt de udvalgte kandidater til en given lederstilling. Udmøntningen af politikken forventes gradvist at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets ledelsesniveauer.

Revisionsudvalg

Tidligere nationalbankdirektør Torben Nielsen er udpeget som formand for revisionsudvalget og lever gennem erhvervsforløb og uddannelsesmæssig baggrund op til kravene om uafhængighed og kvalifikationer i henhold til reglerne om revisionsudvalg.

Udover Torben Nielsen bestod revisionsudvalget i 2016 af to medlemmer udpeget af bestyrelsen: Anker Boye (bestyrelsesformand) og Johnny Søtrup (bestyrelsesmedlem).

Der har i 2016 været afholdt fire møder i revisionsudvalget.

Rammerne for revisionsudvalgets arbejde er fastlagt i et kommissorium. Revisionsudvalgets primære opgaver er at:

 • overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
 • overvåge om Sampension koncernens interne kontrolsystem, interne revision og risikostyring fungerer effektivt
 • overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv.
 • overvåge og kontrollere revisors uafhængighed.
 • Kundegruppebestyrelser og kontaktudvalg

Sampension har etableret kundegruppebestyrelser med repræsentanter for to områder med aftaleparter, hvor der træffes beslutning om ordningernes indhold inden for de fælles rammer, der er udstukket af Sampensions bestyrelse. Desuden drøftes Sampensions udvikling, investeringsstrategi og økonomi.

Derudover er der for de fleste kundeområder etableret kontaktudvalg med henblik på at forberede og formidle ønsker til pensionsordningerne, samt at følge op på administration, rådgivning og kommunikation med områdets pensionskunder. Kontaktudvalget består af repræsentanter fra lønmodtagerorganisationerne og evt. fra arbejdsgivere eller arbejdsgiverorganisationerne bag pensionsordningerne.

Finansiel whistleblowerordning

Der blev i 2014 etableret en finansiel whistleblowerordning, der sikrer, at ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser og potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden. Indberetninger til Sampensions whistleblowerordning går til formanden for revisionsudvalget og Sampensions compliancefunktion. Der har ikke været indberetninger i 2016 eller tidligere.

Organisation og ledelse

Sampensions daglige ledelse udgøres af direktionen. Hertil kommer fem direktørområder med ansvar for den daglige drift og den løbende udvikling af Sampension, samt et direktionssekretariat:

Som en følge af Solvens II-reglerne har Sampension oprettet nøglefunktionerne: Risikostyring- og compliancefunktion, Aktuarfunktion og Intern auditfunktion.

Afdelingscheferne for de pågældende afdelinger er udpeget som nøglepersoner og har en kontrollerende rolle i forhold til funktionernes arbejde. Funktionerne bidrager – udover at opfylde Solvens II kravene – til at sikre effektiv styring af Sampension.