Samfundsansvar 2015

Dette er den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter §99a.

Samfundsansvar

Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne har obligatoriske ordninger inden for den kommunale og statslige sektor, men også en del privatansatte har deres pensionsordning hos Sampension gennem arbejdsmarkedspensionsordninger og firmapensionsaftaler.

Ud over at sikre pensionskundernes økonomiske sikkerhed, er Sampension på samfundsniveau – som en del af arbejdsmarkedspensionssystemet – med til at sikre en samfundsøkonomisk bæredygtig udvikling med en god balance mellem offentlige og arbejdsmarkedsforankrede ydelser.

Sampension har et ansvar for at forvalte pensionsordningen på en måde, der sikrer kunderne den bedst mulige pension. Det gør vi ved at holde fokus på det væsentlige, det som gør pensionsordningen mere værd: Lave omkostninger, gode afkast, et fleksibelt pensionsprodukt og personlig kundeservice. Det er også herigennem, at den bredere samfundsopgave løftes. Sampensions politik for samfundsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) er derfor tilrettelagt som et ”forretningsdrevet samfundsansvar”, hvor samfundsansvaret søges realiseret gennem selskabets forretningsområder. Nedenfor rapporteres på investeringsområdet og på initiativerne i forhold til selskabets drift.

Sampension havde pr. 31.12.2015 en bruttobalance på knap 250 mia. kr. Det daglige ansvar for forvaltningen af investeringsformuen er placeret i investeringsafdelingen, og Sampensions politik for samfundsansvar tager derfor også hovedsageligt udgangspunkt i, hvorledes forvaltningen af disse betydelige midler lever op til såvel danske som internationale standarder for ansvarlige investeringer.

Nedenfor rapporteres derfor primært på investeringsområdet og sekundært på initiativerne i forhold til selskabets governancestrukturer og drift.

Investeringsområdet

Sampensions ansvarlige investeringspolitik læner sig op ad de principper, der er defineret i UN Global Compact. Investeringspolitikken hviler bl.a. på en antagelse om, at virksomheder, der agerer socialt og miljømæssigt ansvarligt, øger sandsynligheden for et bedre afkast på langt sigt gennem at mindske den forretningsmæssige risiko.

Sampension tilsluttede sig i 2008 Principles of Responsible Investments (PRI), som er udviklet i FN-regi. I slutningen af 2014 meldte Sampension sig sammen med en række andre danske institutionelle investorer ud af PRI-organisationen for at lægge pres på organisationen om selv at leve op til de ledelses- og styringsforhold, som forlanges af de virksomheder, Sampension investerer i. Sampension følger fortsat de principper, som PRI blev dannet for at fremme, og håber på sigt at kunne vende tilbage til organisationen.

Sampension er endvidere medstifter af Dansif, der blev startet primo 2009. I 2009 med virkning fra 2010 tilsluttede Sampension sig CDP (Carbon Disclosure Project) og blev i 2011 medlem af IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change).

Sampension investerer derfor i virksomheder, der:

 • ikke anvender børnearbejde
 • respekterer ligestilling uanset køn, race og religion
 • respekterer den enkeltes ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening
 • ikke gør brug af tvangsarbejde
 • modarbejder alle former for korruption.

Endvidere investerer Sampension i virksomheder, der

 • overholder den nationale miljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning, i hvert af de lande, hvor virksomheden opererer
 • respekterer samtlige ILO konventioner omhandlende arbejdsmiljøet. Der eksisterer i øjeblikket flere end 25 konventioner på dette område, omhandlende bl.a. sundhed, sikkerhed, arbejdstider og sweatshops
 • tilstræber et renere miljø, blandt andet ved at have fokus på at mindske CO2-udledning og ved at støtte udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Sampension investerer derimod ikke i virksomheder:

 • der er omfattet af internationale konventioner, som eksempelvis virksomheder der producerer klyngebomber, anti-personnel miner eller komponenter hertil der på nogen måde er involveret i udvikling og spredning af masseødelæggelsesvåben (kerne-, biologiske og kemiske våben).
 • Sampensions investeringer i statsobligationer foretages kun i lande, som ikke er udelukket pga. følgende faktorer internationale sanktioner og forbud fra FN og EU, samt grove krænkelser af menneskerettigheder (med udgangspunkt i UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)). Sampension kan undlade eller udskyde en udelukkelse, hvis den skønnes at ville føre til en væsentligt forværret situation for den almindelige befolkning i staten.

Aktivt ejerskab

Til hjælp med overvågning af og dialog med de mere end 1.500 aktieinvesteringer i porteføljen har Sampension indgået en aftale med EIRIS, som er et af de førende firmaer i verden til at analysere og risikovurdere virksomheder i forhold til etiske aspekter.

EIRIS foretager en scoring på baggrund af en bred vifte af parametre, som har indflydelse på de områder, der indgår i Sampensions investeringspolitik. Hvis denne score slår kraftigt ud på enkelte områder eller samlet afviger signifikant, vurderes det, om selskabet skal forsynes med en såkaldt ”alert” og dermed undersøges nærmere – eventuelt via en dialog med selskabet. Det er naturligvis altid Sampension, der i sidste ende beslutter, om et selskab kan indgå i investeringsporteføljen, om der skal indledes en kritisk dialog (engagement) eller om selskabet skal udelukkes fra Sampensions investeringsunivers (eksklusionslisten).

Siden 2011 til og med 2015 har Sampension bistået af EIRIS indledt kritisk dialog med 152 selskaber, og aktuelt er 103 selskaber ekskluderet fra investeringsuniverset, hvilket er 18 mere end et år tidligere. Sampension besluttede i 2015 at offentliggøre eksklusionslisten for at øge gennemsigtigheden på området.

Tabel 1 giver et overblik over resultaterne af de 152 dialoger, EIRIS har igangsat på vegne af Sampension. I alt er 106 af dialogerne afsluttet, heraf er 15 dialoger afsluttet siden oktober 2014. 14 forløb er afsluttet med, at virksomheden er blevet ekskluderet fra Sampensions investeringsunivers og 69 forløb er efter en aktiv gensidig dialog endt med, at virksomheden lever op til de krav, der oprindeligt ledte til, at dialogen blev indført.

Tabel 1: Dialoger opstartet af EIRIS for Sampension siden 2011

AntalSvarAfsluttede dialoger med svarAfsluttede dialoger uden svarEksklusionerIgangværende dialogerDialoger i alt
Bestikkelse/
korruption
221732428
Klima-
forandringer
23174N/A330
Miljø og social ansvarlighed (ESG)119106228
Menneske-rettigheder17723524
Under-
leverandører
16103N/A422
Vand-
håndtering
17913520
Total10669231423152

Figur 1: Dialogernes tidsforløb (antal forløb fordelt på dialogens længde)

Dialogernes tidsforløb

Governance

 
Aktionærer

Sampension KP Livsforsikring A/S er ejet af overenskomstparterne på de overenskomstområder, hvor Sampension er pensionsleverandør. Sampensions aktiekapital på 800.000 kr. er fordelt med den ene halvdel til lønmodtagerorganisationerne og den anden halvdel til arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationerne.

Udbytte til aktionærerne kan i følge Sampensions vedtægter udgøre op til 5 %, dog maksimalt 40.000 kr. Der er ikke udbetalt udbytte siden 2011, da aktionærerne ønsker, at overskuddet kommer kunderne til gode.

Bestyrelse

Sampensions bestyrelse består af repræsentanter for aktionærerne, to bestyrelsesmedlemmer indstillet af bestyrelsen samt repræsentanter for koncernens medarbejdere. Bestyrelsen for Sampension KP Livsforsikring A/S er sammenfaldende med bestyrelsen for Sampension Administrationsselskab A/S. Formand er borgmester Anker Boye, Odense Kommune, og næstformand er Kim Simonsen, forbundsformand i HK Danmark. Oplysninger om øvrige bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

Der har i 2015 været afholdt fem ordinære bestyrelsesmøder samt et skriftligt bestyrelsesmøde og et heldagsseminar.

Sampension arbejder aktivt med god selskabsledelse i overensstemmelse med lovgivningens krav, herunder lov om finansiel virksomhed og selskabsloven. I dette arbejde indgår Pensionsmarkedsrådets "Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner" fra 2004. Endvidere søges inspiration i anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse, som dog ikke finder direkte anvendelse på selskaber i Sampension-koncernen. Sampensions arbejde med god selskabsledelse indebærer bl.a. fokus på følgende områder:

 • Bestyrelsens sammensætning, udvikling af kompetencer og samarbejde med direktionen, der har som mål hele tiden at sikre, at bestyrelse og direktion har de fornødne kompetencer til at varetage den overordnede ledelse og strategi for Sampension. Hertil har bestyrelsen vedtaget en mangfoldighedspolitik, som fremmer en tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.
 • Gennemførelse af en årlig selvevaluering af bestyrelse og direktion, der tager afsæt i selskabets forretningsmodel og risikoprofil, med henblik på at vurdere ledelsens kompetencer og arbejdsform.
 • Med afsæt i resultatet af den årlige selvevaluering fastlægges en efteruddannelsesplan for den samlede bestyrelse og de enkelte bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.
 • Allokering af fornødne personalemæssige og økonomiske ressourcer til løbende at gennemføre tilstrækkelig efteruddannelse af ledelsesmedlemmerne og sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer gennemgår introduktionsforløb.
 • Sikre identifikation og vurdering af den personkreds herunder nøglepersoner, der skal leve op til krav om egnethed og hæderlighed.
 • De nærmere rammer for bestyrelsens arbejde og arbejdsform fastlægges løbende i en forretningsorden og årsplan.
 • Løbende drøftelse, vedtagelse og opfølgning på kort- og langsigtede strategier for virksomheden. Fastlæggelse af strategien sker bl.a. på et årligt strategiseminar for bestyrelse, direktion og selskabets øvrige ledelse.
 • Løbende vurdering af selskabets forretningsmodel og risikoprofil med tilpasning af politikker, retningslinjer til direktionen mv., hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges, herunder rammer og grænser for direktionens beføjelser samt rapporteringspligt til bestyrelsen.
 • Tilpasning af lønpolitikken for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere med henblik på generalforsamlingens godkendelse ved ændringer.
 • Løbende opfølgning og opgørelse af væsentlige risici, solvensbehov, metoder og sikkerhedsniveau mv. samt fastlæggelse af kapitalplan og -nødplan i overensstemmelse med lovgivningen.
 • Stillingtagen til budgetter, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner, selskabets egne overordnede forsikringsforhold mv.
 • Overvågning af risikostyringssystemet og det interne kontrolmiljø.
 • Overvågning og sikring af at formueforvaltning, bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på betryggende måde.
 • Overvågning af at outsourcing og andre væsentlige aktiviteter varetages tilfredsstillende.
 • Overvågning af direktionens varetagelse af opgaverne, herunder at det sker efter bestyrelsens instrukser, og at der gives fyldestgørende information og rapportering til bestyrelsen.
 • Sampension anvender en intern revision ansat af bestyrelsen samt en ekstern revision valgt af generalforsamlingen i overensstemmelse med lovgivningen. Endvidere har bestyrelsen for Sampension KP Livsforsikring A/S ansat en ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med lovgivningen.

Kønssammensætning i ledelsen

Bestyrelsen i Sampension KP Livsforsikring A/S og Sampension Administrationsselskab A/S har opstillet et måltal på mindst 40 % for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen svarende til fire ud af ni valgte medlemmer, eksklusive medarbejdervalgte repræsentanter. Tallene er fastsat for en 4-årig periode med henblik på at opfylde målet senest i marts 2017, da der kun sker udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i begrænset omfang i funktionsperioden. Bestyrelsen bestod ultimo 2015 af tre kvinder og seks mænd. I 2015 er to medlemmer af bestyrelsen udskiftet med et af hvert køn.

Bestyrelsen vil sammen med selskabets ejere arbejde for at fremme lige vilkår for mænd og kvinder i bestyrelsen, herunder at der, så vidt muligt, opstilles både kvindelige og mandlige kandidater med de fornødne kvalifikationer i rekrutteringsprocessen. Samtidig har bestyrelsen i Sampension KP Livsforsikring A/S vedtaget en politik for mangfoldighed, der sætter fokus på at fremme diversitet i kvalifikationer og kompetencer i bred forstand blandt bestyrelsens medlemmer. Dette indgår i bestyrelsens selvevaluering med henblik på at sikre en dynamisk og bredt sammensat bestyrelse.

Bestyrelsen ønsker en ligelig kønsfordeling i ledende stillinger og har i Sampension Administrationsselskab A/S fastlagt et måltal på mindst 40 % for andelen af det underrepræsenterede køn for ledere med personaleansvar. Ultimo 2015 viste den årlige opfølgning på den kønsmæssige fordeling af ledende stillinger med personaleansvar 29 % kvinder og 71 % mænd, og måltallet er således ikke nået. Det er dog et stigende antal kvindelige ledere i forhold til 2014, hvor den kønsmæssige fordeling var 23 % kvinder og 77 % mænd.

Selskabets politik for kønsdiversitet i ledelsen har fokus på at sikre et bredt rekrutteringsgrundlag med lige muligheder for begge køn. Endvidere skal der så vidt muligt være mindst én ansøger af hvert køn blandt de udvalgte kandidater til en given lederstilling. Udmøntningen af politikken forventes gradvist at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets ledelsesniveauer.

Revisionsudvalg

Tidligere nationalbankdirektør Torben Nielsen er udpeget som formand for revisionsudvalget og lever gennem erhvervsforløb og uddannelsesmæssig baggrund op til kravene om uafhængighed og kvalifikationer. Udover Torben Nielsen består revisionsudvalget af to medlemmer udpeget af bestyrelsen: Anker Boye (bestyrelsesformand) og Johnny Søtrup (bestyrelsesmedlem).

Revisionsudvalgets primære opgaver er at overvåge:

 • regnskabsaflæggelsesprocessen
 • at Sampension koncernens interne kontrolsystem, interne revision og risikostyring fungerer effektivt
 • den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. og kontrollere revisors uafhængighed.

Der har i 2015 været afholdt fire møder i revisionsudvalget.

Kundegruppebestyrelser og kontaktudvalg

Sampension har etableret kundegruppebestyrelser med repræsentanter for to områder med aftaleparter, hvor der træffes beslutning om ordningernes indhold inden for de fælles rammer, der er udstukket af Sampensions bestyrelse. Desuden drøftes Sampensions udvikling, investeringsstrategi og økonomi.

Derudover er der for de fleste kundeområder etableret kontaktudvalg med henblik på at forberede og formidle ønsker til pensionsordningerne, samt at følge op på administration, rådgivning og kommunikation med områdets pensionskunder. Kontaktudvalget består af repræsentanter fra lønmodtagerorganisationerne og evt. fra arbejdsgivere eller arbejdsgiverorganisationerne bag pensionsordningerne.

Finansiel whistleblower-ordning

Sampension etablerede i 2014 en finansiel whistleblower-ordning, der sikrer, at ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser og potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden. Indberetninger til Sampensions whistleblower-ordning går til formanden for revisionsudvalget og Sampensions compliancefunktion. Der har ikke været indberetninger i 2015.

Organisation og ledelse

Sampensions daglige ledelse udgøres af direktionen. Hertil kommer fem direktørområder med ansvar for den daglige drift og den løbende udvikling af Sampension, samt et direktionssekretariat:

Som en følge af Solvens II-reglerne har Sampension oprettet nøglefunktionerne: Risikostyring- og compliancefunktion, Aktuarfunktion og Intern auditfunktion. Afdelingscheferne for de pågældende afdelinger er udpeget som nøglepersoner og har en kontrollerende rolle i forhold til funktionernes arbejde.

Sampensions organisation

Driftsområdet

 
Energiforbrug
Sampension har siden 2010 haft fokus på at reducere strømforbruget, og har primært på IT-området reduceret det samlede strømforbrug fra over 1.500 MWh i 2010 til forventet ca. 1.100 MWh i 2015. Det reducerede strømforbrug giver en årlig besparelse på ca. 240 ton CO2 i forhold til 2010. Stigningen i vandforbruget skyldes primært reparationer af et driftsanlæg, men det forventes at forbruget falder til et lavere niveau igen.

I 2014 installerede Sampension et 160 MWh solcelleanlæg med 750 solcellepaneler. Anlægget blev idriftsat medio januar 2014, og har i perioden produceret som forventeligt i forhold til antal soltimer på året. Der blev i 2014 produceret 131.800 kWh, mod 135.369 kWh i 2015. Dette anses for at være tilfredsstillende. 

Digitalisering

En generel omlægning af Sampensions kommunikation fra brevbaseret til digital kommunikation er i gang og har allerede givet en væsentlig reduktion i papirforbruget. Det samlede forbrug af brevpapir forventes yderligere reduceret i de kommende år. Det forventes at give en samlet reduktion på 204 kg CO2 på papirforbruget. Denne besparelse anses at være tilfredsstillende ud fra såvel et miljømæssigt som omkostningsmæssigt perspektiv.

Overblik

Tabel 2 viser administrationens primære ressourceforbrug fra 2010 til og med 2015.

Tabel 2: Forbrug fra 2010 til 2015

Enhed201020112012201320142015*
StrømkWh1.545.0831.229.7301.093.8991.088.9201.089.7131.030.044
VandM32.4002.4002.4082.6203.0493.490
VarmeGJ3.8502.4902.4282.4952.2372.342
Kopi-
papir
Ark2.180.5002.130.125332.500117.500-**-**
Brev-
papir
Ark4.623.5004.248.0002.710.0003.940.0003.240.0001.350.000
Konvo-
lutter
Stk.1.211.0001.025.000512.000231.500784.000130.000

**Fra 2014 opgøres kopipapir og brevpapir samlet.