Arrow Left
Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Prognose for alderspension

Læs mere om hvordan vi fremregner dine udbetalinger på dine alderspensioner.

Din alderspension er beregnet ud fra en prognose. Prognosen er ikke et bindende løfte, men et beregnet skøn på størrelsen af din alderspension, når du går på pension. Ved beregning af prognosen har vi forudsat, at der ikke sker ændringer i lovgivningen, den bonusmetode der anvendes på din pensionsordning, samt at der ikke sker ændringer i det tekniske grundlag, der anvendes for at beregne pensionernes størrelse.

Herudover indgår en række forudsætninger i beregningen, hvoraf nogle er fælles for alle pensionsselskaber og andre er fastsat af Sampension. De oplyste forudsætninger er gældende fra 1. januar 2020, og kan ændres fra den første i en måned, hvis Sampension finder det nødvendigt.

Ændringer i de nævnte forhold og forudsætninger vil betyde at prognosen ændres.

Fælles samfundsforudsætninger

Hver år fastlægger brancheforeningen Forsikring og Pension en række fælles samfundsforudsætninger, som anvendes af hele branchen ved udarbejdelse af prognoser for alderspension. I dette afsnit gengives de fastlagte fælles samfundsforudsætninger gældende for prognoser udarbejdet i perioden 1. januar til 31. december 2020. Pr. 1. januar 2021 sker der en opdatering. Prognoser udarbejdet efter denne dato vil blive reguleret, så de opfylder de nye fælles samfundsforudsætninger.

Læs mere

Lønregulering

Beregning af prognosen kan strække sig over mange år. I den periode må der forventes en udvikling af lønnen og dermed også en regulering af pensionsbidraget. Betaler din arbejdsgiver præmie til pensionsordningen, har vi indregnet en årlig lønregulering pr. den 1. januar hvert år. Lønreguleringssatsen er identisk med inflationssatsen (se ovenfor).

Reguleringen gælder ikke for evt. frivilligt bidrag, som du betaler via din arbejdsgiver. Indbetaler du selv hele præmien (evt. via en arbejdsgiver), bliver præmien heller ikke reguleret.

Afkast og rente

Den rente eller det afkast, som tilskrives din pensionsordning, afhænger af, hvilket produkt din pensionsordning er oprettet på.

Læs mere

Afkast for markedsrentedækninger

Har du 3 i 1 Livspension forrentes din opsparing med markedsrente. Prognosens markedsafkast er baseret på et forventet afkast for hhv. aktier, obligationer, alternative investeringer samt aktivsammensætningen for de enkelte aldre.

Nedenstående tabel viser prognoseafkast efter investeringsomkostninger og PAL i de tre investeringsprofiler for udvalgte aldre på kort og langt sigt. 

AlderAfkast første 10 år  Afkast efter 10 år  
 LavModeratHøjLavModeratHøj
40 år4,0 %4,9 %5,1 %3,9 %4,4 %4,7 %
50 år4,0 %4,9 %5,1 %3,9 %4,4 %4,7 %
60 år2,8 %3,5 %3,9 %3,3 %3,5 %3,9 %
65 år2,2 %2,9 %3,0 %3,0 %3,1 %3,4 %

I 3 i 1 Livspension er det det faktiske afkast, der tilskrives pensionsordningen, og det kan derfor være positivt eller negativt fra måned til måned.

Afkast for dækninger i Linkpension

Du sammensætter selv investeringerne i Linkpension og sammensætningen kan ændres gennem årene. Det betyder også, at afkastet vil være forskelligt fra kunde til kunde – og måske også fra pensionsdækning til pensionsdækning. Derfor har vi valgt at regne prognosen med et forsigtigt afkast – svarende til afkastet for Investment grade obligationer i de fælles samfundsforudsætninger. Vi fratrækker omkostningen til Linkpension samt interne investeringsomkostninger.

Årligt forventet afkast: 1,25 % pr. år i årene 2020 til 2029 (før PAL) og 3,7 % pr. år fra 2030 (før PAL). Der fratrækkes 15,3 % i Pensionsafkastskat (PAL).

Omkostninger til Linkpension

Har du valgt at placere en del af din pensionsordning i Linkpension, vil dine omkostninger omfatte den normale årlige policeomkostning samt en procentdel af opsparingen.

I 2020 udgør omkostningssatsen på opsparingen: 0,15 % p.a.

I prognosen har vi forudsat, at omkostningssatsen er uændret i hele opsparingsperioden. Der er ikke indregnet gebyr og kursspread til handler, du selv gennemfører.

Læs mere om omkostninger til administration, risikopræmier for solidariske forsikringsdækninger (gruppeliv) og risikopræmie for individuelle forsikringsdækninger her:

Læs mere

Siden er senest opdateret 2. januar 2020.