Arrow Left
Hvad betaler du i omkostninger?

Forudsætninger for beregning af ÅOK

Sampensions omkostningsmåler viser niveauet af de omkostninger, der er forbundet med din pensionsopsparing, og omkostningsmåleren følger de standarder for beregning, som brancheforeningen Forsikring og Pension har udarbejdet.

Omkostningsmåleren kan give dig et indtryk af omkostningsniveauet i Sampension, og måleren giver dig mulighed for at sammenligne omkostningerne i Sampension med omkostningerne i andre pensionsselskaber. Som kunde i Sampension skal du være opmærksom på, at omkostningsmåleren kun er et supplement til dine faktiske omkostningsoplysninger. Du kan se dine egne faktiske omkostninger på din individuelle omkostningsside. Du skal logge ind på hjemmesiden for at få dine personlige tal.

Hvad indgår i ÅOK og ÅOP?

I omkostningsmåleren beregnes ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent). I beregningerne indgår:

  • Administrationsomkostninger
  • Investeringsomkostninger

Der indgår både direkte og indirekte omkostninger i omkostningsmåleren. Administrationsomkostningerne betaler du direkte af din pensionsopsparing.

I omkostningsmåleren anvendes de gældende administrationsomkostningssatser (420 kr. i 2020). Satserne opdateres dog først, når årsregnskabet foreligger. Du kan altid se på siden med omkostningsmåleren, hvornår satserne sidst er opdateret.

Investeringsomkostningerne er indirekte omkostninger, der ikke trækkes på din pensionsordning, men i stedet er fratrukket i det afkast/den depotrente, du får tilskrevet. Investeringsomkostningerne dækker både omkostninger afholdt i Sampension og eksterne handels- og administrationsomkostninger - herunder de beregnede investeringsomkostninger knyttet til de investeringsforeninger og unoterede fonde, Sampension har investeret i.

ÅOK består af de ovennævnte administrationsomkostninger og investeringsomkostninger, og ÅOP er beregnet som ÅOK divideret med den beregnede værdi af pensionsopsparingen ved udgangen af året.

Forudsætninger for beregningen

Ved opgørelsen af omkostningerne forudsættes det, at den samlede årlige indbetaling sker pr. 1. januar. Dette gælder, uanset om indbetalingen i praksis sker i form af månedlige indbetalinger. Din årlige indbetaling fratrækkes 8 % i arbejdsmarkedsbidrag.

Det forudsættes i beregningen af den gennemsnitlige ÅOP, at administrationsomkostningerne og arbejdsmarkedsbidraget er uændrede frem mod pensionering.

For markedsrente

Ved opgørelsen af pensionsordningens investeringsafkast anvendes for 3 i 1 Livspension og Supplerende pension de samfundsforudsætninger for afkast, som hvert år opstilles af Finansrådet, og Forsikring og Pension. Beregningen af investeringsomkostningerne i markedsrente er baseret på de forventede investeringsomkostninger i basisfondene Obligationer, Aktier og Alternative investeringer, der indgår i de forskellige årgangspuljer. Der tages udgangspunkt i investeringsprofilen "Moderat".

For gennemsnitsrente

Ved opgørelsen af pensionsordningens afkast anvendes den gennemsnitlige depotrente før skat. Investeringsomkostningerne er de forventede investeringsomkostninger, der er forbundet med vores gennemsnitsrentemiljø.

PAL-skat

Omkostningerne er opgjort før PAL.