Markedskommentar – april 2019

Hver måned kommenterer Sampensions investeringsafdeling på afkastet i de tre basisfonde, der er grundlaget for årgangspuljerne.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i april et afkast på henholdsvis 3,0 %, 0,2 % og 0,4 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første fire måneder af 2019 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 14,4 %, 1,5 % og 2,4 %.

Renterne steg en anelse i april måned både i Europa og i USA, hvilket efter sidste måneds forholdsvise store fald har resulteret i et lidt mindre fald i renterne i årets første trimester. Aktiemarkederne fortsatte i et lidt langsommere tempo i april måned stigningerne fra årets første kvartal, hvorfor “reboundet” fra slutningen af 2018 holder ved. De generelt stigende aktiemarkeder dækker dog over nogen forskelligartethed, idet de amerikanske aktier er kommet bedst igennem årets første trimester med en stigning på 18,3 % fulgt af de europæiske aktier (17,6 %) og i mindre grad de danske aktier (15,6 %), mens emerging markets (12,3 %), asiatiske (12,2 %) og britiske (12,0 %) aktier halter lidt bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta.

April måned har været måneden, hvor vi fik væksttal for alle de store økonomier. De amerikanske væksttal overraskede til den positive side og viste, at amerikansk økonomi fortsætter med høj fart fremad, om end forbrugerne på trods af højt humør var lidt fodslæbende i årets første kvartal. Kinesisk økonomi kom også bedre ud af første kvartal end ventet godt understøttet af penge- og finanspolitiske stimuli. Det gælder dog fortsat, at den uløste handelskonflikt mellem de to lande kan sætte en kæp i hjulet på væksten i begge lande, men også ramme verdensøkonomien, herunder især Europa, hårdt.

På april måneds sidste dag fik vi overraskende gode væksttal for 1. kvartal i eurozonen, der ikke blot slog markedsforventningerne, men også fjernede noget af den pessimisme, der har hersket omkring den europæiske økonomis tilstand. Brexit deadlinen blev endnu engang udskudt, hvilket har givet lidt midlertidig ro på de finansielle markeder, men problemerne er ikke væk, og der kan hurtigt opstå fornyet uro.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i april et positivt afkast (3,5 %). Værdien af porteføljen af danske aktier steg (4,9 %), og de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på 3,5 %. Derudover steg værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (2,4 %).

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) steg i april med 0,2 %, hvilket bringer det samlede afkast for året op på 1,4 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer faldt værdien af beholdningerne i både statsobligationer, realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i april et større positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer steg værdien af beholdningen af både struktureret kredit, hedgefonde, direkte ejede ejendomme og skovinvesteringer.

Valutakursændringer har i årets første fire måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket en smule (2,1 %) i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.