Markedskommentar – august 2023

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet og markedsudviklingen.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i august et afkast på henholdsvis -2,0 %, 0,4 % og 0,3 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første otte måneder af 2023 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 8,0 %, 3,2 % og 1,5 %.

Der var i august måned overordnet set mindre fald på de store aktiemarkeder, ligesom det ledende danske indeks (OMX C25) faldt med 3,5 %, om end hele det danske aktiemarked steg med små 3 % i den forgangne måned. Blandt de store aktiemarkeder faldt amerikanske aktier mindst (1,5 %), mens europæiske og japanske aktier fulgte efter med noget større fald. Engelske aktier havde endnu større fald og emerging markets aktier sluttede feltet af med de største fald. Samlet betyder det, at aktiemarkederne i august måned har bevæget sig i intervallet fra -4,6 % til -1,5 %, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks faldt med 1,6 % den seneste måned, hvilket betyder, at indekset samlet er steget med 15,0 % i årets første otte måneder. OMX C25 er steget med 2,1 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er oppe med i underkanten af 11 %. Alle afkast er netto totale og målt i lokalvaluta.

På rentemarkederne var der større ændringer i august måned med stigninger i renterne i USA bortset fra i den helt korte ende af markedet, mens der var faldende renter i både Europa og Danmark. Denne udvikling betyder, at renterne i USA er steget i løbet af årets første otte måneder på alle horisonter, mens renteændringerne i Europa i samme periode er positive i den korte og den lange ende af markederne, mens der er mindre fald for de mellemlange løbetider. For Danmark ses et lignende billede i august måned.

Den amerikanske dollars blev i august måned styrket med lidt mere end en procent overfor euroen, hvilket skete på trods af, at både Den Europæiske Centralbank (ECB) og den amerikanske centralbank (Fed) valgte at hæve deres respektive styringsrenter ved udgangen af juli måned. Der tegner sig fortsat et billede af, at Fed synes at være foran ECB med henblik på at få bugt med inflationen, men at opgaven med at styre inflationen ned til den ønskede målsætning endnu ikke er løst. I løbet af årets første otte måneder er dollaren blevet svækket med godt 1 % overfor euroen.

“Frygtens index”, VIX-indekset, er uændret og ligger ved udgangen af august måned i 13,6 efter at have startet året lige lidt over 17 og den 16. marts 2020 at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen steg med små 3 % i august måned, hvilket betyder, at prisen på en tønde olie nu er steget med godt 4 % i år.

På trods af at både den amerikanske centralbank (Fed) og den europæiske centralbank (ECB) valgte at hæve styringsrenterne i slutningen af juli, så var fokus i august måned fortsat på inflations- og renteudviklingen. På den første dag i august valgte kreditvurderingsinstituttet Fitch at nedjustere USA's kreditvurdering fra “AAA” til “AA+”, hvilket dagen efter blev fulgt op af en melding fra det amerikanske finansministerium om, at de vil øge det kvartalsvise salg af lange statsobligationer mhp. finansiering af statens underskud. Begge begivenheder var en stor overraskelse for markedet og førte til yderligere stigninger i renterne, hvilket påvirkede risikofyldte aktiver negativt.

Signalerne fra de månedlige aflæsninger af de økonomiske nøgletal er stadig ikke helt entydige hverken i Europa eller USA, men der er fortsat en indikation af, at inflationen er for nedadgående i de toneangivne lande, om end der er skuffelser ind imellem, når inflationsaflæsningerne viser mindre stigninger i stedet.

Inflationen er derfor stadig ikke i nærheden af centralbankernes målsætning om en inflation på – eller i nærheden af – 2 %, ligesom tempoet synes at være gået lidt af, og den amerikanske inflation steg faktisk en anelse i august, mens inflationen i Eurozonen var uændret. Desuden har kerneinflationen, hvor de mere flygtige inflationselementer (fra energi og ikke-forarbejdede fødevarer) er taget ud af inflationsberegningen, noget mere træg i forhold til at komme ned i nærheden af det acceptable, om end den i både Eurozonen og USA faldt en anelse i august. Samtidig viser de økonomiske nøgletal rekordlave arbejdsløshedsprocenter og lønstigninger i en opadgående retning, hvilket giver indikationer på, at inflationsproblemet nok ikke går væk lige med det samme, medmindre aktiviteten i økonomierne bliver noget lavere.

Bemærk, at investorerne stadig vil have deres fulde opmærksomhed på centralbankernes opstramninger af pengepolitikken, de finanspolitiske tiltag, inflationsudviklingen, udbudsproblemerne, bankproblemerne og den meget anspændte geopolitiske situation. Og man vil derfor fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.