Markedskommentar – maj 2021

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i maj et afkast på henholdsvis 0,5 %, -0,2 % og 0,9 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første fem måneder af 2021 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 11,6 %, -1,0 % og 4,6 %.

Der var pæne stigninger på alle de store aktiemarkeder i maj måned, hvor også det ledende danske indeks (OMX C20) lå i toppen med en stigning på 2,3 %. Blandt de store aktiemarkeder gik de europæiske aktier forrest med en stigning på 1,6 % tæt fulgt af emerging markets aktier, mens engelske, amerikanske og japanske aktier steg noget mindre. Samlet betyder det, at aktiemarkederne den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra 0,2 % til 1,6 %, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks steg 0,8 % i maj og dermed er steget med 11,0 % i årets første fem måneder. OMX C20 er steget med 7,7 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er oppe med 6,9 %. Alle afkast er netto totale og målt i lokalvaluta.

Rentebilledet fulgte noget af mønstret fra april måned, idet renterne i maj fortsatte med at falde i USA, mens de allerkorteste renter i Europa, herunder i Danmark, steg, og de lange til mellemlange renter faldt i Europa. Denne udvikling ændrer ikke billedet af, at renterne på de nævnte markeder er steget en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet på både kort og langt sigt. Det er fortsat den større og større genåbning af økonomierne, der giver anledning til endog meget positive vækstudsigter – især for USA – og samtidig begynder vi at se stigende inflation i både Europa og USA, hvilket stimulerer frygten for tiltagende inflation. Den stigende inflation – i specielt USA – taler for, at vi kan nærme os en begyndende tilbagerulning af den ekspansive pengepolitik, om end centralbankerne i både Europa og USA forsøger at tale renterne ned ved at signalere, at den højere inflation er af forbigående fremfor af mere permanent karakter, hvorfor de ikke har intentioner om at hæve styringsrenterne foreløbigt.

Den generelle betragtning om, at de store udpumpninger af penge i form af hjælpepakker og den ekspansive pengepolitik har stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, er stadig gældende, idet den deraf afledte øgede efterspørgsel efter finansielle aktiver har en tendens til at drive priserne op. Centralbankernes eksplicitte valg med hensyn til at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer har naturligvis også stor betydning for prisdannelsen. Der vil således også fremadrettet være stor nervøsitet og usikkerhed i markedet, som kan få investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder.

Den amerikanske dollars fortsatte i maj måned den svækkelse overfor euroen, som vi også så i april. Den amerikanske dollars faldt således med 1,7 % i forhold til euroen i maj, men efter den kraftige styrkelse i året første kvartal, så er den stadig steget i forhold til euroen, men nu kun med 0,6 %, igennem årets første fem måneder. Da de amerikanske renter ikke længere synes at kunne trække fra de europæiske, så giver dette modvind til den amerikanske dollars.

VIX-indekset er faldet svagt og ligger ved udgangen af den forgangne måned i 16,8 efter at have startet året lige under 23 og den 16. marts sidste år at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen er steget med over 4 % hen igennem den seneste måned, så prisen på olie nu er steget med 37 % i årets første fem måneder.

Udrulningen af vacciner fortsætter med fuld kraft i mange af verdens lande, og specielt i Europa og USA ser man ud til at være ved at få styr på Corona-epidemien samtidig med, at man er blevet bedre til at benytte lokale nedlukninger ved nye Corona-udbrud. Dette betyder, at man mange steder er i gang med en større genåbning med deraf følgende tiltagende økonomiske aktivitet. Dette giver øget optimisme, som i kombination med forbrugernes opsparede efterspørgsel allerede er begyndt at vise sig og forventes at vise sig endnu tydeligere i de kommende måneder, så selv de hårdest ramte økonomier vil kunne rejse sig igen. Der kan dog fortsat komme uro på de finansielle markeder, hvis det for eksempel ikke lykkes at vaccinere befolkningerne hurtigt nok til, at man kan få bugt med smittespredningen eller de nye virusmutationer. Man vil derfor fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.