Markedskommentar – september 2019

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i september et afkast på henholdsvis 2,6 %, 0,0 % og 0,3 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første ni måneder af 2019 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 16,0 %, 2,3% og 4,7 %.

Den globale økonomi er fortsat omgærdet af stor usikkerhed som følge af handelskonflikten mellem USA og Kina, Brexit og de geopolitiske spændinger i Mellemøsten, hvilket har fået den globale vækst til at bremse op. Dette smitter til de finansielle markeder, hvor tredje kvartal på aktiemarkederne har været det hidtil dårligste kvartal afkastmæssigt. I september blev der rettet lidt op på august måneds dårlige afkastperformance på aktiemarkederne. Samlet betyder dette, at der i de første ni måneder af året har været stigninger på aktiemarkederne, om end de generelt stigende aktiemarkeder dækker over nogen forskelligartethed. Efter de tre første kvartaler er de amerikanske aktier kommet bedst igennem med en stigning på 20,0 % fulgt af de europæiske (19,7 %), danske (17,4 %) og de britiske (14,3 %) aktier, mens asiatiske (8,7 %) og emerging markets (5,4 %) aktier halter noget bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta. Renterne rettede sig en smule i september og steg en smule, hvilket betyder, at renterne efter årets første ni måneder er faldet i både Europa og USA.

Selvom arbejdsmarkedet i USA fortsat synes at klare sig godt, så peger flere nøgletal på en tilbagegang i den amerikanske industri, mens servicesektoren fortsat ser ud til at klare sig fint – samlet er dette et udmærket billede på de noget blandede signaler fra den amerikanske økonomi. Den amerikanske forbundsbank (FED) besluttede på mødet i september at sænke renten med 0,25 procentpoint. FED-direktørerne synes at være ret uenige i deres vurdering af vækstudsigterne og dermed i, hvordan renten skal sættes i de kommende måneder.

Økonomien i eurozonen og især i Tyskland står nærmest stille, samtidig med at inflationen og især inflationsforventningerne ligger meget lavt, hvilket i midten af september fik Den Europæiske Centralbank (ECB) til at indfri sit løfte om at sænke styringsrenten med 0,1 procentpoint, samt genstarte opkøbene af obligationer for nye penge med 20 mia. euro fra den 1. november. ECB har meldt ud, at opkøbene vil fortsætte, så længe inflationsbilledet er sløjt, og de vil stoppe kort før den første renteforhøjelse.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner efter afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i september et positivt afkast (2,9 %). Værdien af porteføljen af danske aktier steg (0,6%), og de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et positivt afkast (3,5 %). Derudover steg værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (1,4 %).

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) steg i september med 2,0 %, hvilket bringer det samlede afkast for året op på 9,9 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer faldt værdien af beholdningerne i både statsobligationer og realkreditobligationer, mens værdien af beholdningen af kreditsikre erhvervsobligationer var uændret. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i september et større positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer steg værdien af beholdningerne af struktureret kredit og skovinvesteringer, mens værdien af beholdningerne af hedgefonde og direkte ejede ejendomme faldt.
Valutakursændringer har i årets første ni måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket (5,2 %) i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.