Markedskommentar – august 2019

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i august et afkast på henholdsvis -1,8 %, -0,1 % og 0,3 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første otte måneder af 2019 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 13,5 %, 2,4 % og 4,8 %.

August måned startede med, at præsident Trump annoncerede, at USA ville lægge en 10 % told på resten af de kinesiske varer, der importeres til USA, svarende til en værdi af 300 mia. dollars, idet kineserne ikke ville vedgå sig den tidligere – efter amerikansk opfattelse – indgåede aftale. Denne yderligere eskalering af handelskrigen blev senere suppleret af et tweet fra Trump, hvor han bekendtgjorde, at toldsatsen på de 10 % ville blive hævet ad 2 omgange op til 25 % til december – den sidste stigning er dog udskudt til efter julehandlen. Ud over toldsatserne så er også kursen på den kinesiske yuan og Kinas indenlandske pengepolitiske tiltag blevet en del af handelskrigen. Den eskalerende handelskrig suppleret af en frygt for en global økonomisk nedkøling har betydet, at renterne bredt taget er faldet i august måned, hvilket har betydet, at renterne efter årets første otte måneder er faldet i både Europa og USA. De små udsving på aktiemarkederne i juli blev fulgt op af fald på stort set alle aktiemarkederne i august måned. Samlet betyder dette dog, at der i de første otte måneder af året har været stigninger på aktiemarkederne, om end de generelt stigende aktiemarkeder dækker over nogen forskelligartethed. I årets første otte måneder er de amerikanske aktier kommet bedst igennem med en stigning på 17,9 % fulgt af de danske aktier (16,6 %), de europæiske (15,5 %) og de britiske aktier (11,0 %), mens asiatiske (6,0 %) og emerging markets (5,8 %) aktier halter noget bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta.

Der fortsætter med at komme blandede nøgletal fra den amerikanske økonomi, som også er blevet ramt af den globale vækstafmatning, om end forbrugerne stadig ser ud til at holde en kraftig hånd under den amerikanske økonomi. Selvom juli måned sluttede med, at den amerikanske centralbank (Fed) sænkede renten, så blev der igennem august opbygget nye store forventninger til endnu en snarlig rentesænkning godt understøttet af Trumps kraftige udfald mod især Feds chef Jerome Powell, som Trump i parentes bemærket selv har udnævnt.

I Europa er billedet forholdsvist uændret med et Tyskland, der vækstmæssigt hænger gevaldigt i bremsen, et Italien med stor politisk usikkerhed om en ny regeringsdannelse eller et nyvalg, og et Storbritannien, hvor den ny premierminister Boris Johnson vil have parlamentet suspenderet i seks uger op til Brexit fristen den 31. oktober. Det ligner meget et No-deal Brexit, hvor Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, men det sidste ord er bestemt ikke sagt i denne sag. ECB sendte på det seneste møde i Den Europæiske Centralbank (ECB) et kraftigt signal om, at man ville lempe pengepolitikken på det næste rådsmøde i september.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner efter afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i august et negativt afkast (-2,5 %). Værdien af porteføljen af danske aktier faldt (-1,8 %), og de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et negativt afkast (-2,5 %). Derudover faldt værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (-3,1 %).

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) steg i august med 1,4 %, hvilket bringer det samlede afkast for året op på 8,3 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne i både statsobligationer, realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i august et større negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer steg værdien af beholdningen af struktureret kredit, hedgefonde og direkte ejede ejendomme, mens værdien af beholdningen af skovinvesteringer faldt.

Valutakursændringer har i årets første otte måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket noget (3,6 %) i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.