Serviceydelser

Her finder I mere information om de serviceydelser, som Sampension kan tilbyde jer som arbejdsgiver.

Jeres ansatte tjenestemænd kan hente en ajourført pensionsoversigt på nettet via NEM ID. Der er ligeledes mulighed for at lave fiktive beregninger hertil, i form at ændring af løntrin, kvote og den optjente pensionsalder.

Pensionsoversigterne oplyser om pensionsret ved erhvervsevnetab, død og alder. Ved alder vises pensionerne ved det ordinære pensioneringstidspunkt og ved førtidig alderspension.

Vi gør tjenestemændene opmærksom på, at pensionsoversigternes oplysninger om beløb mv. er baseret på indberetninger fra arbejdsgiveren, som vi har registreret. Tjenestemænd kan ikke anvende oplysningerne fra Sampension som dokumentation for sin pensionsret fra arbejdsgiveren.

Tallene i pensionsoversigten er baseret på de almindeligt gældende satser under KL’s forhandlingsområde. Der tages ikke højde for særlige individuelle forhold eller særligt aftalte forhold for enkelte personalegrupper.

Opgørelse af pensionstilsagn til tjenestemænd

Orientering om de krav der stilles i Budget- og regnskabsreglerne over opgørelse af pensionsforpligtelserne for tjenestemænd

Budget- og regnskabsreglerne stiller krav om, at der i årsregnskabet skal medtages en opgørelse over kapitalværdien af pensionsforpligtelserne for tjenestemænd, opgjort efter aktuarmæssige principper.

Sampension tilbyder at udarbejde disse opgørelser for kommuner og andre virksomheder i offentlig regi – både for de arbejdsgivere, som har afdækket deres forpligtelse forsikringsmæssigt, og de der ikke har.

Opgørelsen er overordnet summen af de forventede fremtidige pensionsudbetalinger beregnet under forudsætninger, som er i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse til kommunerne af 10. juli 2017.

Ønskes beregningen foretaget af Sampension, er du velkommen til at sende os en mail herom til tjenopg@sampension.dk.

I vil efterfølgende få tilsendt materialet, der består af et følgebrev, et regneark til indtastning af personoplysninger og en vejledning. Beregningerne på personniveau og tilhørende materiale bliver herefter sendt til jer elektronisk.

For arbejdsgivere, som har afdækket deres forpligtelse forsikringsmæssigt i Sampension, udarbejdes der tillige en opgørelse over forsikringernes værdi.

Sampension beregner et mindre honorar baseret på et grundgebyr og antallet af personer, som opgørelsen omfatter.

Pensionsgivende lønninger (procentsatser)

Se tabellen for her:

Læs mere

Indtil folkepensionsalderen får pensionerede tjenestemænd og pensionsberettigede ægtefæller et tillæg til pensionen - et førtidstillæg. Førtidstillæg fastsættes alene ud fra den pensionsalder, der er baggrund for pensionsudbetalingen.

Pensionsgivende lønninger

pr. 1. april 2023

Gælder for tjenestemænd, der før 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.

Se tabellen her:
Læs mere

Pensionsgivende lønninger

pr. 1. april 2023

Gælder for tjenestemænd, der stadig er ansat, eller som fra og med 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.

Se tabellen her:

Læs mere

Satser for førtidstillæg 

Tillæg pr. 1. april 2023 til pensionister under folkepensionsalderen.

Se tabellen her:

Læs mere