Budgetbreve

Til brug for jeres budgetlægning, sender vi jer hvert år et brev med anbefaling af en afregningssats til brug for indbetaling af acontopræmie til jeres tjenestemandsforsikringer for det følgende år.

Vores budgetbrev sender vi normalt i løbet af andet kvartal hvert år.

Afregningssatsen, som vi anbefaler i budgetbrevet, svarer til den forventede faktiske præmie (tarifpræmien) for de tjenestemænd, der er ansat. Beregningen af afregningssatsen er baseret på de registrerede oplysninger om de forsikrede tjenestemænds løntrin mv.

Ved beregningen er der taget højde for forventet fremtidig lønstigningstakt. Der er ikke taget højde for individuelle forhold for den enkelte tjenestemand. Det er fx ændring af løntrin, ansættelseskvote, anden pensionering end alderspensionering eller andet.

Indbetales der mindre eller mere end den faktiske tarifpræmie, udlignes forskellen mellem den indbetalte acontopræmie og den faktiske tarifpræmie over jeres bonuskonto. Ved at anvende vores anbefalede afregningssats opnås, at der ikke sker træk fra bonuskontoen i den anledning.

Bonuskontoen bruges også til regulering af aktuelle pensioner for pensionerede tjenestemænd eller pårørende, opsatte pensioner og fripolicer m.m. Vi tilkøber ved regulering af aktuelle pensioner en supplerende forsikringsydelse. Forsikringsydelsen købes via træk på bonuskontoen. Indeståendet på kontoen skal derfor have en vis størrelse til at kunne dække disse reguleringer i de kommende år. Hvis indeståendet på bonuskontoen er for lavt opstår der risiko for, at der opstår negativ saldo, som skal indbetales ved indskud.

Reguleringerne er blevet dyrere siden 2013 på grund af nyt beregningsgrundlag som følge af bl.a. faldende renteniveau og længere restlevetider. Samtidig forventes der ikke meget bonustildeling i den nærmeste fremtid, bl.a. på grund af det lave renteniveau.

For at opnå det bedst mulige økonomiske grundlag for at regulere aktuelle pensioner, opsatte pensioner og fripolicer m.m. fremover, er det derfor hensigtsmæssigt ikke at anvende kontoen til at udligne forskel mellem acontopræmie og tarifpræmie, da en mindre afregningssats vil betyde en større tæring på bonuskontoen.

Det vil dog være muligt at anvende en lavere afregningssats end den anbefalede. Imidlertid vurdere vi, at I ved et sådant valg har brug for dialog og rådgivning om den forventede økonomiske udvikling på bonuskontoen og andre relevante forhold. I givet fald er I velkomne til at kontakte os.

Sammen med brevet får I en blanket, hvor afregningssatsen skal angives. Blanketten skal returneres til Sampension, inden tidsfristen udløber.

Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på sikker mail tjem@sampension.dk.